ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ทัวร์ไต้หวัน
พบ
226 ช่วงวันเดินทาง จาก 27 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
รหัสทัวร์
SPLT191943
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- วัดหลงซาน - ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดปลาไทเป - หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น - ซีเหมิงติง
- แซนวิช + ชาไต้หวัน - เสี่ยวหลงเปา
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป - สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน - ไทเป - วัดหลงซาน - ตลาดปลาไทเป - ร้านคอสเมติก - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง - ถนนโบราณจิ๋วเฟิน - Germanium shop - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง
23 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
 Nok Scoot
เริ่มต้น
9,999
รหัสทัวร์
SPLT191896
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
4 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62
12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
10,999
รหัสทัวร์
SPLT190375
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
3 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62
4 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62
10 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
12 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
24 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
 Tiger Air
เริ่มต้น
12,555
รหัสทัวร์
SPLT192134
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - แลนด์มาร์คตึกไทเป - หมู่บ้านสายรุ้ง - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
- Bubble Mike + Cake - ปลาประธานาธิบดี - ชาอู่หลง - อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว เย่หลิว - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินไทจง - เมืองไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเหย่หลิ่ว - เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดหลงซาน - ร้านเครื่องสำอางค์ - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง - Duty Free - หนานโถว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย - หมู่บ้านสายรุ้ง - สนามบินไทจง - สนามบินสุวรรณภูมิ
25 ก.ย. 64 - 24 ก.ย. 68
26 มิ.ย. 65 - 29 มิ.ย. 69
17 ก.ค. 68 - 20 ก.ค. 68
9 ส.ค. 68 - 12 ส.ค. 68
11 ส.ค. 68 - 14 ส.ค. 68
2 ต.ค. 68 - 5 ต.ค. 68
6 ต.ค. 68 - 9 ต.ค. 68
18 ต.ค. 68 - 21 ต.ค. 68
20 ต.ค. 68 - 23 ต.ค. 68
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
12,888
รหัสทัวร์
SPLT191897
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62
4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
13 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
12,999
รหัสทัวร์
SPLT192053
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
เย๋หลิ่ว ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ วัดหลงซาน ขอพรเรื่องความรักเทพจันทรา ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา พักไทเป 2 คืน ชิม ช้อป จุใจ...ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
ปลาประธานาธิบดี บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน ซีฟูดส์ไต้หวัน
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เถาหยวน ผูหลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ร้านชา ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง ไทเป ร้านเค้กสัปปะรด เย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิน ศูนย์สร้อยสุขภาพ DUTY FREE ช้อปปิ้งซีเหมินติง
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62
 Nok Scoot
เริ่มต้น
13,899
รหัสทัวร์
SPLT191297
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
28 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
5 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62
11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
23 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,900
รหัสทัวร์
SPLT191808
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
22 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62
29 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62
4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62
6 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
13,900
รหัสทัวร์
SPLT190402
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน - จันทรา - ฟ่งเจี้ยไนท์มาร์เก็ต
- บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
- เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน - จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านกาแฟ - เมืองไทจง - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านสายรุ้ง - เมืองไทเป - วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว - ร้านคอสเมติก - ตึกไทเป101 - ย่านซีเหมืนติง
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62
2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62
9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
16 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
 Nok Scoot
เริ่มต้น
13,999
รหัสทัวร์
SPLT191296
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
21 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
4 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62
12 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
14,900
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 27 โปรแกรม