ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ZTPE02 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก อาร์ตตัวพ่อ] 5D3N

รหัสทัวร์
SPLT190402

พักโรงแรม 4 ดาว
- ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน - จันทรา - ฟ่งเจี้ยไนท์มาร์เก็ต
- บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
- เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน - จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านกาแฟ - เมืองไทจง - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านสายรุ้ง - เมืองไทเป - วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว - ร้านคอสเมติก - ตึกไทเป101 - ย่านซีเหมืนติง

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ราคาอื่นๆรับได้Group Size

รายละเอียดการเดินทาง