ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน HTW-FD32-A02 TAIWAN เชียงใหม่บินตรง Update 25/04/62

รหัสทัวร์
SPLT191728

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
วันแรก เชียงใหม่ – สนามบินเถาหยวน - ไทเป ( - /บนเครื่อง/ D ) วันที่สอง ไทเป - ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ( B / L / D ) วันที่สาม ไทเป - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านสร้อยเจอมาเนียม - ซีเหมินติง ( B / L / บนเครื่อง )
เสี่ยวหลงเปา , อาหารจีนซีฟู๊ด บริการอาหารบนเครื่อง
ซีเหมินติง - ร้านขนมพายสับปะรดเหว่ยเก๋อ

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
7 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 10,876 14,776 แสดง - 0 21
Sold Out
14 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 12,999 16,899 แสดง - 0 21
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง