ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

JEJU SPECIAL SPRING 4D2N ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู

รหัสทัวร์
SPLT191731

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
- อุทยานแห่งชาตฮิลัลาซาน - พพิธิภณัฑช์าโอซุลลอค - ยอดเขา ซองซาน
- ซัมกย็อบซัล - ซีฟู๊ดนึ่ง สไตล์เกาะเชจู - จิมตัก ไก่อบซีอิ้ว
- อุทยานแห่งชาตฮิลัลาซาน - พพิธิภณัฑ์ชาโอซุลลอค - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา - จูซังจอลล่ี่ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ซอพจิโกจิ - ร้านน้ำมันสน - หม่บู้านวัฒนธรรมซองอึบ - ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป – ปั่นจักรยาน Rail Bike - ยงดูอัมร็อค -ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โ์สม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
1 พ.ค. 62 - 4 พ.ค. 62 11,300 16,200 แสดง - 4 4
Sold Out
2 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62 11,600 16,500 แสดง - 9 9
Sold Out
3 พ.ค. 62 - 6 พ.ค. 62 11,600 16,500 แสดง - 4 4
Sold Out
4 พ.ค. 62 - 7 พ.ค. 62 11,300 16,200 แสดง - 7 7
Sold Out
5 พ.ค. 62 - 8 พ.ค. 62 10,900 15,800 แสดง - 6 6
Sold Out
6 พ.ค. 62 - 9 พ.ค. 62 10,900 15,800 แสดง - 4 4
Sold Out
7 พ.ค. 62 - 10 พ.ค. 62 10,900 15,800 แสดง - 9 9
Sold Out
8 พ.ค. 62 - 11 พ.ค. 62 11,300 16,200 แสดง - 9 9
Sold Out
9 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 10,600 15,500 แสดง - 4 4
Sold Out
10 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62 10,600 15,500 แสดง - 9 9
Sold Out
11 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62 10,300 15,200 แสดง - 8 8
Sold Out
12 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62 10,900 15,800 แสดง - 9 9
Sold Out
13 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 62 9,900 14,800 แสดง - 9 9
Sold Out
14 พ.ค. 62 - 17 พ.ค. 62 9,900 14,800 แสดง - 9 9
Sold Out
15 พ.ค. 62 - 18 พ.ค. 62 8,300 13,200 แสดง - 9 9
Sold Out
16 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 10,900 15,800 แสดง - 8 8
Sold Out
17 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 17,900 22,800 แสดง - 9 9
Sold Out
18 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62 10,900 15,800 แสดง - 9 9
Sold Out
19 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 62 8,300 13,200 แสดง - 9 9
Sold Out
20 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62 8,900 13,800 แสดง - 9 9
Sold Out
21 พ.ค. 62 - 24 พ.ค. 62 8,900 13,800 แสดง - 9 9
Sold Out
22 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62 8,300 13,200 แสดง - 9 9
Sold Out
23 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 8,600 13,500 แสดง - 9 9
Sold Out
24 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 8,600 13,500 แสดง - 9 9
Sold Out
25 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 8,300 13,200 แสดง - 9 9
Sold Out
26 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62 8,900 13,800 แสดง - 9 9
Sold Out
27 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62 8,900 13,800 แสดง - 9 9
Sold Out
28 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62 8,900 13,800 แสดง - 7 7
Sold Out
29 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62 8,300 13,200 แสดง - 1 1
Sold Out
30 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 8,600 13,500 แสดง - 9 9
Sold Out
31 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62 8,600 13,500 แสดง - 9 9
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง