ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

JEJU SPECIAL SPRING 4D2N ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู

รหัสทัวร์
SPLT191731

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
- อุทยานแห่งชาตฮิลัลาซาน - พพิธิภณัฑช์าโอซุลลอค - ยอดเขา ซองซาน
- ซัมกย็อบซัล - ซีฟู๊ดนึ่ง สไตล์เกาะเชจู - จิมตัก ไก่อบซีอิ้ว
- อุทยานแห่งชาตฮิลัลาซาน - พพิธิภณัฑ์ชาโอซุลลอค - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา - จูซังจอลล่ี่ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ซอพจิโกจิ - ร้านน้ำมันสน - หม่บู้านวัฒนธรรมซองอึบ - ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป – ปั่นจักรยาน Rail Bike - ยงดูอัมร็อค -ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โ์สม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู

เริ่มต้น
8,300 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
22 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62 8,300 13,200 แสดง - 9 9
23 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 8,600 13,500 แสดง - 9 9
24 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 8,600 13,500 แสดง - 9 9
25 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 8,300 13,200 แสดง - 9 9
26 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62 8,900 13,800 แสดง - 9 9
27 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62 8,900 13,800 แสดง - 9 9
28 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62 8,900 13,800 แสดง - 7 7
29 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62 8,300 13,200 แสดง - 1 1
30 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 8,600 13,500 แสดง - 9 9
31 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62 8,600 13,500 แสดง - 9 9

รายละเอียดการเดินทาง