ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

VZRMQ01 ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว 4 วัน 3 คืน บิน เวียดเจ็ทแอร์

รหัสทัวร์
SPLT192134

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - แลนด์มาร์คตึกไทเป - หมู่บ้านสายรุ้ง - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
- Bubble Mike + Cake - ปลาประธานาธิบดี - ชาอู่หลง - อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว เย่หลิว - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินไทจง - เมืองไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเหย่หลิ่ว - เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดหลงซาน - ร้านเครื่องสำอางค์ - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง - Duty Free - หนานโถว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย - หมู่บ้านสายรุ้ง - สนามบินไทจง - สนามบินสุวรรณภูมิ

เริ่มต้น
12,888 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
25 ก.ย. 64 - 24 ก.ย. 68 14,888 19,388 แสดง - 30 30
26 มิ.ย. 65 - 29 มิ.ย. 69 13,888 18,388 แสดง - 30 30
Sold Out
17 ก.ค. 68 - 20 ก.ค. 68 12,888 17,388 แสดง - 30 30
9 ส.ค. 68 - 12 ส.ค. 68 15,888 20,388 แสดง - 30 30
11 ส.ค. 68 - 14 ส.ค. 68 15,888 20,388 แสดง - 30 30
2 ต.ค. 68 - 5 ต.ค. 68 14,888 19,388 แสดง - 30 30
6 ต.ค. 68 - 9 ต.ค. 68 14,888 19,388 แสดง - 30 30
18 ต.ค. 68 - 21 ต.ค. 68 14,888 19,388 แสดง - 30 30
20 ต.ค. 68 - 23 ต.ค. 68 15,888 20,388 แสดง - 30 30
23 ต.ค. 68 - 26 ต.ค. 68 15,888 20,388 แสดง - 30 30
13 ต.ค. 69 - 16 ต.ค. 69 16,888 21,388 แสดง - 30 30
10 ก.ค. 72 - 13 ก.ค. 72 12,888 17,388 แสดง - 30 30
19 ก.ค. 72 - 22 ก.ค. 72 12,888 17,388 แสดง - 30 30
24 ก.ค. 72 - 27 ก.ค. 72 12,888 17,388 แสดง - 30 30
2 ส.ค. 72 - 5 ส.ค. 72 14,888 19,388 แสดง - 30 30
16 ส.ค. 72 - 19 ส.ค. 72 14,888 19,388 แสดง - 30 30
30 ส.ค. 72 - 1 ก.ย. 73 14,888 19,388 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง